• دیتا لاگر (Data Logger)

  مشاهده 1400/09/15 11:15:33
 • پلتفرم جامع هوشمندسازی ICMS

  مشاهده 1400/09/14 13:54:2
 • اتوماسیون هوشمند پایش ناوگان

  مشاهده 1400/09/14 12:14:10
 • سامانه کنترل تردد خودرویی

  مشاهده 1400/09/15 8:51:5
 • اتوماسیون جامع آزمایشگاهی

  مشاهده 1400/09/14 11:49:22
 • دستگاه ولتامتری چرخه‌ای (CV)

  مشاهده 1400/09/14 11:11:21
 • جعبه داروی هوشمند

  مشاهده 1400/09/15 10:7:49
 • سامانه تماس یار

  مشاهده 1400/09/15 9:55:29
 • اتوماسیون هوشمند مدیریت گلخانه

  مشاهده 1400/09/15 10:32:18
 • سیستم‌ مدیریت محتوای بادپا

  مشاهده 1400/09/15 9:20:2