• قرارداد پشتیبانی دستگاه های GPS شهرداری زنجان

  مشاهده 1400/07/27 16:33:58
 • شبکه آرمایشگاهی محصولات سالم جهاددانشگاهی

  مشاهده 1400/07/27 16:38:9
 • بانک جامع اطلاعات شهدای استان زنجان

  مشاهده 1400/07/27 16:31:39
 • هوشمندسازی 90 ایستگاه شرکت گاز استان زنجان

  مشاهده 1400/07/27 16:28:12