قرارداد هوشمند سازی ایستگاه‌های CGS و TBS شرکت گاز استان زنجان

این قرارداد فی مابین مرکز خدمات تخصصی ICT جهاد دانشگاهی واحد زنجان و شرکت گاز استان زنجان در راستای هوشمند سازی ایستگاه‌های CGS و TBS شرکت گاز استان زنجان با استفاده از سامانه هوشمند کنترل تردد و پایش ICMS مدل ICMS-SG-P1 در تاریخ 1399/12/27 منعقد گردید.