قرارداد پشتیبانی دستگاه های GPS شهرداری زنجان-1400

این قرارداد فی مابین مرکز خدمات تخصصی ICT جهاد دانشگاهی واحد زنجان و شهرداری زنجان با موضوع پشتیبانی و بروز رسانی نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه‌های پایش خودرویی GPS شهرداری زنجان در تاریخ 1400/8/20 منعقد گردید.